Mỹ có thể hợp tác với các đồng minh và cộng đồng quốc tế dựa vào chương 23 của GATT, tiến hành kiện Trung Quốc vì tính chất "phi thị trường" của kinh tế nước này, nhưng Mỹ sẽ phải "trả giá".