Trong cơ cấu đầu tư của quỹ BHXH, tỷ lệ cho ngân sách nhà nước và mua trái phiếu chính phủ có xu hướng tăng dần, trong tỷ trọng cho vay ngân hàng thương mại nhà nước giảm dần.