Đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính, Ngân sách nhất trí với tờ trình Chính phủ về sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung 3 luật về thuế, trong đó sửa đổi bổ sung Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, và Luật quản lý thuế.