BMW mua chỗ đặt biển ngay trên showroom của Audi, ghế của Nike không có phần ngồi, còn Folgers quảng cáo cà phê trên nắp cống.