Quản lý 30 tập đoàn, Tổng công ty lớn nhất với tổng tài sản lên tới 5 triệu tỷ đồng, siêu ủy ban ra đời được kỳ vọng giúp Chính phủ quản lý, giám sát toàn bộ vốn và tài sản Nhà nước tại các DNNN. Người chắp bút dự thảo này nói gì?