Thị thực được cấp một đằng nhưng khi vào Việt Nam, nhiều người Trung Quốc lại hoạt động một nẻo khiến việc quản lý của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn