Những diễn biến bất thường của hai thị trường chứng khoán và bất động sản trong thời gian qua cho thấy, hai thị trường này bị tác động rất nhiều từ yếu tố vĩ mô và sự tương tác lẫn nhau. Qua phân tích, bài viết tìm ra các nhân tố ảnh hưởng và mối tương quan giữa hai thị trường này, qua đó đề xuất các giải pháp điều hành và phát triển thị trường chứng khoán và bất động sản một cách hiệu quả.