Trong giai đoạn hiện tại, doanh nghiệp Việt không thể làm ra được một chiếc ô tô thì doanh nghiệp ô tô FDI sẽ được lợi.