Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của Singapore trong tháng Chín giảm xuống 48,6, là mức thấp nhất kể từ tháng 12/2012.