Sản phẩm Pin Con Ó đang chiếm 80% thị phần tại khu vực miền Nam và 50% thị phần cả nước.