Các khoản phí kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y đối với trứng gia cầm, thủy sản sẽ được bãi bỏ từ ngày 8-8-2015.