Vấn đề biển Đông có thể đứng đầu chương trình nghị sự khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Mỹ vào tháng tới