"Đừng huỷ hoại đất nước của tôi vì tôi sẽ giết các ngươi. Tôi sẽ giết các ngươi. Không có sự thoả hiệp nào khác".