Vấn đề phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của tổ chức tín dụng khác, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã được quy định rõ tại Nghị định 93/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 của Chính phủ.