Đại diện Ban chỉ đạo Đổi mới & phát triển doanh nghiệp khẳng định chủ trương thoái vốn đã được xác định từ lâu, tiền thu được cũng không dùng để chi thường xuyên.