Tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2015 và 2016 dự báo lần lượt đạt 3% và 3,6%.