Chính phủ mắc nợ, lợi nhuận rơi vào công ty Trung Quốc... là thực tế ở nhiều quốc gia vay vốn Trung Quốc.