Kết cục của Yahoo như ngày hôm nay được dự báo từ nhiều tháng, thậm chí từ nhiều năm trước. Nhiều người cho rằng chính những sai lầm của bà Marissa Mayer đã khiến Yahoo phải hứng chịu thất bại.