25% thành viên hội đồng quản trị và ban điều hành các công ty ở Việt Nam là nữ giới.