Nộp thuế hải quan điện tử là một bước tiến mới của ngành Thuế, nhằm tăng tiện ích cho người nộp, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước đẩy nhanh tiến trình cải cách thủ tục hành chính.