Chính phủ cần đưa ra các chính sách khuyến khích, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia vào chương trình xây dựng nông thôn mới.