Công ty Chứng khoán BVSC dự đoán, mức tăng trưởng lợi nhuận của Nhiệt điện Phả Lại trong năm 2016 có thể lên tới 63%.