Việc khống chế tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu đối với các DN theo đề xuất của Bộ Tài chính, nếu được thực hiện có thể sẽ ảnh hưởng xấu tới hoạt động cho vay của hệ thống ngân hàng