Việc chính phủ muốn hạn chế vay nợ tràn lan có thể coi như cần thiết để giảm bớt tình trạng thừa thãi trong xây dựng và đầu tư, giúp kinh tế tăng trưởng bền vững hơn.