Một trong những niềm tin cố hữu là người tiêu dùng châu Á có tính cần kiệm hơn người dân ở những khu vực khác.