Trang techcrunch.com vừa đưa ra những dịch chuyển về bức tranh truyền thông số trong năm 2016.