Hội nghị Bộ trưởng Thương mại 12 quốc gia đàm phán TPP kết thúc với một hiệp định thương mại lịch sử, nhưng cũng mang ý nghĩa địa chính trị lớn.