Bloomberg công bố danh sách những sự kiện lớn trên toàn cầu vào năm 2018.