Y học Tây Tạng cho rằng ngoài 2 nhóm bệnh thể xác và tinh thần còn có một số chứng bệnh “không phải do người” gây ra