Năm 2015 được đánh giá là năm đẩy mạnh quá trình bán vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp không cần nắm cổ phần chi phối, trong đó có một số phiên đặc biệt gây chú ý.