Giới khoa học đã nghiên cứu về cái chết trên nhiều phương diện như hóa sinh, y học, di truyền, xã hội hay tâm lý, và đưa ra những kết luận bất ngờ.