Ngày 14/9/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 78/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2014 về đăng ký doanh nghiệp. Nghị định 78/2013/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 01/11/2015, thay thế Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 14/4/2010 (được sửa đổi sung, sửa đổi bởi Nghị định 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013).