Hỗ trợ tiền mua nhà, sinh hoạt phí, ưu tiên làm hộ khẩu, là những chính sách thu hút nhân tài của các thành phố hạng hai ở Trung Quốc.