Sự khác biệt của những người thành công nằm ở cách họ đối mặt với khó khăn và biết cách thay đổi.