Theo kế hoạch chúng ta sẽ bán, thoái vốn, tức là bán cổ phần ở một số doanh nghiệp nhà nước khoảng 40.000 tỷ đồng, trong đó sẽ giành 10.000 tỷ đồng bù đắp vào tổng ngân sách nhà nước năm 2015 và 30.000 tỷ đồng chi cho đầu tư phát triển của năm 2016.