Ngân hàng Thế giới nhận định đến năm 2017, Việt Nam sẽ giảm mạnh số lượng nhà băng từ mức 34 hiện nay, song vẫn khó đạt mục tiêu còn lại 15-17 ngân hàng.