Sự xuất hiện của công nghệ trí tuệ nhân tạo trong ngành y đang đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh.