Việt Nam xuất khẩu 4 triệu tấn gạo, nhập 5 triệu tấn bắp