Có một làn sóng từ chức ở Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) trong 12 tháng qua.