Năm 2017 đã có 3 cuộc bán vốn nhà nước tại các nhà phát triển khu công nghiệp hàng đầu