Nếu không cổ phần hóa doanh nghiệp dầu khí nhà nước và chia sẻ đầu tư cũng như rủi ro sang các doanh nghiệp tư nhân, ngành dầu khí sẽ không thể phát triển.