Hơn 6.000 tấn tiền giấy thải loại của nước này mỗi năm sẽ được đốt để tạo ra điện.