Tổng doanh thu của các nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường phát điện cạnh tranh trong ba năm đạt 189.429 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ các nhà máy tuabin khí chiếm 40,85%.