9 trong số 10 nhóm chính của S&P 500 giảm điểm, với các nhóm công nghiệp, nguyên vật liệu thô và năng lượng giảm hơn 1,4%.