Những gì nước Pháp vừa trải qua trong đêm 13/11 tại Paris và Saint-Denis là một hành động gây chiến. Và đã là hành động gây chiến thì nước Pháp phải có những quyết định phù hợp.