Có đến 9,3% trong tổng số người di cư trong năm 2016 bị thất nghiệp.