Xuất hiện điểm sáng từ thị trường Philippines và Bangladesh với nhu cầu mua mạnh trong những tháng qua.