8 trong 10 người Việt đã điều chỉnh thói quen trong 12 tháng vừa qua để tiết kiệm chi phí.