Những vấn đề về sức khỏe, nền kinh tế đất nước và việc làm là mối quan tâm hàng đầu khiến cho người tiêu dùng Việt Nam tiết kiệm nhất thế giới