Xem cách vận hành của Alibaba với các chủ doanh nghiệp muốn mở gian hàng là sẽ có câu trả lời.